تو نباشي . . .
توسط : عافی

تونبودي دل به دل راهي نداشت از خيال عشق آگاهي نداشت

تو نبودي ريشه ام خشكيده بود ميشدم گم در غباراين كبود

تو نباشي تا قـيـامـت بـي كـسم در تـمـام زنـدگـي دلـواپسم

تونبودي بال و پر كي داشـتـم باتو من پا از زمين برداشتم

يکشنبه 17/4/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName