بخون ضرر نمی كنی...؟؟؟؟
توسط : عافی

چند سطری از حرفهای او:

1.
هیچ پیوندی نمی تواند جایگزین روح تو شود. تنها تو، تنها تویی كه دوست خودی.

2.
اگر واقعاً خواهان تغییر زندگی هستی، همین حالا، بی درنگ آغاز كن.

3.
تنهایی، فردیت است. و تنها افراد می توانند دوست باشند. نمی توانی دوست كسی باشی كه با او معنا می یابی این دوستی نیست. یا تحت تسلط اویی یا مسلط بر او این رابطه مالك و مملوك صاحب و برده است. دوستان هرگز مالك یكدیگر نمی شوند.

4.
در پیوند عاشقانه، باید به مالكیت در آیی نباید تلاش كنی كه مالك شوی.

5.
عشق با جدایی نمی میرد. با بسیار با هم بودن شاید ولی با جدایی هرگز.

6.
زوج ها همه باید به خاطر داشته باشند كه پس از ازدواج ارباب دیگری نخواهند شد فقط همراه، فقط دوست.

7.
هرگز نخواه كه دیگری تغییر كند. در هر پیوندی تغییر را از خود آغاز كن.

8.
هیچ چیز بیشتر از تنهایی رنج آور نیست. اما مشكل این است كه ایجاد هر پیوندی از روی ترس از تنهایی، آزمون مباركی نخواهد بود، چون دیگری نیز با همین انگیزه به تو پیوسته است.

9.
عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد. اگر دیگری را ذوست می داری، اگر می خواهی یاریش كنی، كمك كن تا یگانه شود. نه نباید او را اشباع كنی. تلاش نكن با حضور خود بگونه ای او را كامل كنی. دیگری را كمك كن تا یگانه شود. چنان سیراب از وجود خود كه نیازی به حضور تو نباشد.

10.
هیچ مردی،زن را نمی فهمد، هیچ زنی، مرد را نمی فهمد، زیبایی با هم بودنشان همین است.

يکشنبه 17/4/1386 - 8:49
پسندیدم 0
UserName