كسي كه از آبروي
توسط : حامد...
كسي كه از آبروي برادر مسلمان خود دفاع كند ، بهشت بر او واجب مي شود.
يکشنبه 17/4/1386 - 7:10
پسندیدم 0
UserName