اصول زير بنايي
توسط : حامد...
 

 

اصول زير بنايي و پايداري را كه به آنها معتقديد مشخص كنيد و اراده كنيد كه مطابق با آنها زندگي كنيد.

يکشنبه 17/4/1386 - 7:8
پسندیدم 0
UserName