حضرت امام هادي (ع) :
توسط : حامد...
 

حضرت امام هادي (ع) :

 خداوند دنيا را سراي امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سراي رسيدگي قرار داده است ، و بلاي دنيا را وسيله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاي دنيا قرار داده است .

إن الله جعل الدنيا دار بلوي و الَخرة دار عقبي ، و جعل بلوي الدنيا لثواب الَخرة سببا ، و ثواب الَخرة من بلوي الدنيا عوضا

تحف العقول ، ص 512

يکشنبه 17/4/1386 - 7:6
پسندیدم 0
UserName