گل کاکتوس زیبا
توسط : حسرت

هرگز برای عاشق شدن به دنبال بهار وباران وبابونه نباش .گاهی در انتهای خارهای یک کاکتوس به غنچه ای میرسی که ماه رابر لبانت مینشاند

يکشنبه 17/4/1386 - 0:10
پسندیدم 8
UserName