به بهشت برگشتن
توسط : حسرت

با چنا ن عشقی زندگی کن که حتی اگر بنا به تصادف در جهنم افتادی خود شیطان تو را به بهشت بازگرداند

شنبه 16/4/1386 - 23:49
پسندیدم 0
UserName