بخشیدن گنهکار
توسط : حسرت

بدان که از بزرگی گناه اون نیست بلکه از کوچکی قلب توست اگر روزی روزگاری نخواستی یا نتوانستی فرد گنهکاری راببخشی

شنبه 16/4/1386 - 23:27
پسندیدم 0
UserName