شمع وپروانه
توسط : حسرت

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت ؟گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی.....سوخت پروانه ولی خوب جوابش راداد گفت طوطی نکشد تو نیز خاموش شوی

شنبه 16/4/1386 - 23:8
پسندیدم 0
UserName