تنها مونسم تنهایی
توسط : حسرت

عشق گفتم:تا تورو را دارم تنها نیستم منو تنها گذاشت ورفت...به احساس گفتم:تا تورو دارم تنها نیستم منو تنها گذاشت ورفت...به وفا گفتم :تا تو را دارم تنها نیستم اونم منو تنها گذاشت ورفت... ولی وقتی به تنهایی گفتم:تا تو رو دارم تنها نیستم موندو هم دم و مونسم شد

شنبه 16/4/1386 - 23:4
پسندیدم 0
UserName