زیباترین خطای انسان
توسط : حسرت

به نام خدا خالق انسان. به نام انسان خالق غم ها.به نام غم ها به وجود آورنده ی اشک ها. به نام اشک تسکین دهنده ی قلب ها.به نام قلب ها ایجادگرعشق وبه نام عشق زیبا ترین خطای انسان

شنبه 16/4/1386 - 22:43
پسندیدم 0
UserName