همرنگ نبودن
توسط : حسرت

همرنگ نبودن بامردمان یا از دیوانگی است یا از نبوغ

شنبه 16/4/1386 - 22:40
پسندیدم 0
UserName