دوستیه دهر . . .
توسط : عافی

تكیه بر دوستیه دهر مكن
كه گهی دوست و دگر گاه عدوست

شنبه 16/4/1386 - 22:10
پسندیدم 0
UserName