کدوم را ؟

نوع   را  در عبارت زیر چیست؟

بهار را به تماشا نشستم؟

1.مفعولی

2.فک اضافه

3حرف اضافه

4.فاعلی

؟

جایزه هم داره ها!

شنبه 16/4/1386 - 15:35
پسندیدم 0
UserName