سايه‌ها با گذشت زمان تغيير مي‌کنند
توسط : Saratan X

سايه‌ها براساس رابط با هم، نمود دارند. يک سايه در کنار سايه ديگرممکن است تيره تر يا روشن تر از آنچه هست به نظر برسد وقتي که روي سفيدي کاغذ کار مي‌کنيد و سايه‌ها را با چيزي به غير از آن مقايسه نمي کنيد، استقرار روابط سايه‌ها مشکل مي‌شود.

منظره‌هاي واقعي بر خلاف عکس، نوري فرار، رنگ‌هاي گيج کننده و بدون مرز دارند. شما هم مي توانيد مشکلات را حس کنيد علاوه بر آن هوا نيز ممکن است سرد باشد. همين که هنرجو شکل‌هاي اصلي را کم رنگ طراحي کرد با مشکل طراحي سايه‌ها مواجه مي‌شود، در ضمن سايه‌ها با گذشت زمان تغيير مي کنند. اولين سايه با جرات مستقر مي‌شود ولي خيره‌تر به نظر مي‌رسد، زيرا فقط با سفيدي کاغذ مقايسه مي‌شود اين سايه به طور يقين بعداً جا خواهد افتاد. عملاً اين سايه بعدها روشنتر به نظر خواهد رسيد ولي بدون وجود تيرگي در روي کاغذ نمي‌توان درجه سايه‌هاي قبلي را مشخص كرد.

مشکل ديگر، پيش دانسته‌ها است. هنرجوي مبتدي با علم به اينکه برف سفيد است در به کارگيري هر سايه‌اي براي نشان دادن آن بي‌ميلي از خود بروز مي‌دهند با مشاهده دقيق عکسها معلوم مي‌شود که در صحنه‌هاي برفي، سفيد چنداني وجود ندارد. چسبيدن به پيش دانسته‌ها و ناکافي تيره کردن سايه‌ها، دستيابي به ضبط صحنه اي پيچيده را غير ممکن مي سازد و انتظارات بيش از حد ابتداعي کار نيز يکي ديگر از مشکلات است. يک طراحي روشن سايه- روشن نياز به صبر و حوصله دارد. هنرجويي که بدون مد نظر گرفتن شالوده کار انتظار يک طراحي کامل را دارد يقيناً با يأس مواجه مي شود با حل کردن تدريجي اين مشکلات است که مي توان به سر منزل کمال رسيد..

شنبه 16/4/1386 - 13:46
پسندیدم 0
UserName