سنگ عاشق
توسط : AB2007

 یک روز دل تصمیم می گیره سنگ شه تا دیگه عاشق نشه...

سنگ میشه ومیره قاطی سنگها

                     امّا اونجاهم عاشق یه سنگ دیگه می شه

شنبه 16/4/1386 - 12:34
پسندیدم 0
UserName