اينگونه زندگي كنيم
توسط : بر ز خ
 

این گونه زندگی کنیم

 

شاد شاد اما دلسوز

مثبت مثبت اما مراقب

سالم سالم اما صالح

محکم محکم اما نرم

سریع سریع اما پیوسته

متواضع متواضع اما سربلند

آزاد آزاد اما قانونمند

صبور صبور اما پیگیر

مصمم مصمم اما بیخیال

پر پر اما افتاده

ساده ساده اما زیبا

مهربان مهربان اما جدی

امیدوار امیدوار اما کوشا

سبز سبز اما بی رنگ (بی ریا)

متفاوت متفاوت اما همخوان

خالص خالص اما خلاق

مطمئن مطمئن اما هوشیار

سبک سبک اما سنگین

بخشنده بخشنده اما متعادل

مومن مومن اما راستین

عاشق عاشق اما عاقل

سختگیر سختگیر اما به وقتش

شکرگزار شکرگزار ، دیگه اما نداره

 

کاملا هدفمند پیش به سوی

 خوشبختی و موفقیت
شنبه 16/4/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName