عیب نهان!
توسط : AB2007

                                 

  مردمان را عیب نهانی آشکار مکن که ایشان را رسواکنی وخود را بی

اعتماد .

                                      "سعدی"

شنبه 16/4/1386 - 12:18
پسندیدم 0
UserName