تــنـهــايي . . .
توسط : عافی

بـه تـو انـديـشـيـدن را عـادتـي سـاخـتـه ام بـهـر تــنـهــايي خـويـش.

شنبه 16/4/1386 - 12:5
پسندیدم 0
UserName