فواید کم خوری 1
توسط : AB2007

           فواید ظاهری کم خوری در نظر ائمّه

الف ـ شادابی چهره :

پیامبر خدا می فرمایند:برادرم عیسی ،از شهری گذر کرد که در آن مرد وزنی به یکدیگر فریاد می کشیدند.پرسید:"شما را چه شده است ؟"

مرد گفت :ای پیامبر خدا !این زن من است واو را مشکلی نیست .زنی درست کار است؛امّادوست دارم از او جدا شوم.

عیسی گفت:"به هر حال،به من بگو که او را چه شده ؟"

مرد گفت بی آنکه کهن سال باشد ،چهره اش بی طراوت است.

گفت :"ای زن آیا دوست داری دیگر بار ،چهره ات پُر طراوت شود؟"

زن گفت :آری

عیسی به او گفت:"چون غذا می خوری از سیر شدن حذر کن؛زیرا اگر غذا بر سینه سنگینی کند واز اندازه فزون شود،طراوت چهره  از میان می رود."

آن زن چنین کردودیگر بار،چهره اش طراوت  یافت.

ب ـ طول عمر:

لقمان حکیم گوید:اگر خوراک انسان اندک باشد ،زیاد زنده می ماند.

ادامه دارد...

(منبع:کتاب"دانشنامه ی احادیث پزشکی جلد 2")

شنبه 16/4/1386 - 11:7
پسندیدم 0
UserName