بازا بازا هر آنچه هستي بازا
توسط : Vistaaaaa
بازا بازا هر آنچه هستي بازا
گر كافر و گبر و بت پرستي بازا
كاين درگه ما درگه نوميدي نيست
صد بار اگر توبه شكستي بازا
شنبه 16/4/1386 - 11:6
پسندیدم 0
UserName