امام صادق (ع )
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع )

هر کس وضو بگيرد، سپس در رختخواب خود برود و بخوابد، بستر اومانند

مسجد او خواهد بود.

من تطهر ثم اوی الی فراشه بات وفراشه کمسجده

 ( وسائل الشيعه ، ج 1، ص .265 ثواب الاعمال ، ص 48 )

شنبه 16/4/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName