هر پيشرفت جزيي
توسط : حامد...
 

برای دوستیابی و نفوذ بر ديگران ، هر پيشرفت جزيي و هر نکته مثبتي را تحسين کنيد.

شنبه 16/4/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName