حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

کسی  که در نماز جماعت با ايمان و قصد پاک و خشنودی خداداخل شود،

اعمال خود را از سر گيرد. (کنايه از اين است که گناهان گذشته اش بخشيده

مي شود).

من اتی الجماعة ايمانا واحتسابا استأنف العمل

 ( ثواب الاعمال ، ص 87 )

شنبه 16/4/1386 - 9:51
پسندیدم 0
UserName