چه صبری خدا دارد.......
توسط : bluelady

عجب صبری خدا دارد!اگر من جای او بودمهمان یک لحظه اولکه اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدانجهان را با همه زیبایی و زشتیبروی یکدگر ، ویرانه می کردم .عجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمکه در همسایه صدها گرسنه، چند بزمی گرم عیش و نوش می دیدمنخستین نعره مستانه را خاموش آندمبر لب پیمانه می کردمعجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمکه می دیدم یکی عریان و لرزان، دیگری پوشیده از صد جامه رنگینزمین و آسمان راواژگون مستانه می کردمعجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمنه طاعت می پذیرفتمنه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کردهپاره پاره در کف زاهد نمایانسبحه صددانه می کردمعجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمبرای خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی سامانهزاران لیلی نازآفرین را کوبه کوآواره و دیوانه می کردمعجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمبگرد شمع سوزان و دل عشاق سرگردانسراپای وجود بی وفا معشوق راپروانه می کردمعجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمبعرش کبریایی، با همه صبر خداییتا که می دیدم عزیز نابجایی، نازبر یک ناروا گردیده خواری می فروشدگردش این چرخ را وارونه! بی صبرانه می کردمعجب صبری خدا دارداگر من جای او بودمکه می دیدم مشوش عارف و عامی، زبرقفتنه این علم عالم سوز مردم کشبجز اندیشه عشق و وفا، معدوم هر فکریدر این دنیای پر افسانه می کردمعجب صبری خدا داردچرا من جای او باشم؛همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تاب تماشای زشتکاریهای این مخلوق را دارد!وگرنه من بجای او چو بودمیک نفس کی عادلانه سازشیبا جاهل و فرزانه می کردمعجب صبری خدا دارد! عجب صبری خدا دارد!

شنبه 16/4/1386 - 8:37
پسندیدم 0
UserName