بايد ياد بگيريد
توسط : حامد...
 

بايد ياد بگيريد تا در ذهن خويش لحظات خوب زندگي را مجسم كنيد و در قلبتان آنها را احساس كنيد تا ملكه وجود شما شوند

شنبه 16/4/1386 - 7:51
پسندیدم 0
UserName