امام حسن (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسن (ع) :

 پناهنده به خدا آسوده و محفوظ است ، و دشمنش ترسان و بي ياور .

ان جار الله آمن محفوظ وعدوه خائف مخذول .

تحف العقول ، ص 229

شنبه 16/4/1386 - 7:42
پسندیدم 0
UserName