فهمیدن تنهایی
توسط : حسرت

سالها باید برانسان بگذرد تا دریابد تنهاست

شنبه 16/4/1386 - 0:19
پسندیدم 0
UserName