خش خش برگ
توسط : حسرت

خش خش برگها زیر قدمهایم می گویند

...بگذار فرو افتی...آنگاه راه آزادی را خواهی یافت

شنبه 16/4/1386 - 0:1
پسندیدم 0
UserName