زندگی کردن
توسط : حسرت

به دنبال کسی مباش که بتوانی با او زندگی کنی بلکه بدنبال کسی باش که نتوانی بدون او زندگی کنی

جمعه 15/4/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName