سکوت تلخ
توسط : حسرت

دردهایم را برایت گفتم....حالابشنو این سکوت تلخ را.و...

جمعه 15/4/1386 - 23:27
پسندیدم 0
UserName