چشم
توسط : حسرت

خانه را در چشم های تو پیدا کردم......پلک هایت را به هم نزن!!!...خانه خراب می شوم

جمعه 15/4/1386 - 22:43
پسندیدم 0
UserName