رهنمود به مديران پروژه
توسط : sam5961

 رهنمود به مديران پروژه
از: سعيد حامدنيا

1 - مدير پروژه قبل از هر چيز بايد بداند كه مسئوليت مديريت پروژه شغلي پرهيجان ودرعين حال بسيار جدي است چرا كه معمولا درحين اجراي آن ، بايستي ساختمان وابنيه هاي متعدد ساخته شود و دهها مسير كاري پيوسته درحال كنترل قابل انعطاف باشد;
2 - پروژه ها معمولا با هزينه هاي هنگفتي به ثمر مي رسند لذا لازم است از بدو شروع ،نظارت و سيستم مالي كارآمدي همه چيز را ثبت و ضبط و مستندسازي كند. سيستم مالي مقتدر و كارآمد يكي از اركان اصلي هدايت پروژه هاست ;
3 - اگر شما در وسط كار، پروژه اي را بردست مي گيريد بيشتر بايد مراقب باشيد. چرا كه مسئوليت اين كار سنگين تر از پروژه اي است كه از حالت صفر شروع مي شود;
4 - در هر مرحله اي كه يك پروژه اي تحويل مي گيريد. ميزان ادراك خود را از مسايل پروژه محك بزنيد و سپس براي اخذ مسئوليت خطير مديريت پروژه تصميم بگيريد;
5 - وظايف مديران پروژه چندان استاندارد نيست ولي بهترين حالت اين است كه كليه امور اجرايي دراختيار شما باشد. اگر وظايف اجرايي را بين شما و كسان ديگر تقسيم كنند، بدانيد كه شما ديگر مدير پروژه نيستيد. لذا ابتدا معلوم كنيد كه هماهنگ كننده بين شما و ديگران كيست ;
6 - درخصوص ايجاد واحدهاي ستادي هيچ درنگ نكنيد لذا واحدهاي مالي - بازرگاني - اداري را با نفرات كارآمد شكل بدهيد;
7 - درخصوص سازماندهي واحدهاي فني فكر بكنيد. قانون يا استاندارد خاصي براي نحوه سازماندهي موجود نيست ، بلكه با مطالعه شرايط ويژه پروژه ، بهترين سازماندهي راطرح ريزي ولي درصورت لزوم مي توانيد آن را اصلاح كنيد;
8 - تشكيل مديريت كنترل پروژه براي پروژه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است ، كسي كه به اين مسئوليت انتخاب مي شود بايستي ضمن احاطه كامل به فنون علمي كنترل پروژه ازقبيل WBS گانت چارت و CPM، به ابزارهاي عملي و تجربي نيز مسلط باشدمدير كنترل پروژه بايستي اقتدار شخصيتي و سازماني داشته باشد و با فورمتهاي مناسب پيشرفت كار را پيوسته و همه روزه كنترل كند;
9 - توصيه مي شود كه خيلي نزديك با مدير كنترل پروژه ، كار كنيد، چون اين واحد،جايي است كه رهنمودهاي مهمي به شما خواهد داد;
10 - به عنوان مدير پروژه سعي كنيد ادراك درستي از اولويتهاي يك پروژه داشته باشيداگر جهت كسب اين مهم ، كم اعتنا باشيد، پروژه لطمات سختي خواهدخورد;
11 - از ابتداي پروژه ، منابع مالي پروژه را به خوبي تعيين و شناسايي كنيد;
12 - شما بايد تعيين كنيد كه سازماني كه ايجاد كرده ايد، براي اجراي پروژه كارآمد است يا خير. قطعا اين اصلي ترين كار شماست ;
13 - پروژه ها محلي هستند كه در زمان اندك بايستي بودجه عظيمي هزينه شود. لذانسبت به كاركنان دست و دلباز عمل كنيد;
14 - پروژه ها، شالوده اقتصادي سازمان و كشور محسوب مي شوند، بنابراين كار خود راخيلي جدي تلقي كرده و با حالت تقدس به آن بنگريد;
15 - در انتخاب نيروها و مهندسان پروژه بايد دقت كافي به عمل آيد. چون در طول اجراي آن ، پيوسته لازم است ، بسياري از امور با فداكاري و خارج از چارچوب ساعات كاري معمول ، دنبال شود;
16 - بايد درنظر داشت كه مناسبات حاكم بر سازماندهي پروژه با يك صنعت يا شركت توليدي فرق مي كند. سعي كنيد روحيه پرسنل را هرچه بيشتر با الزامات پروژه آشنا كنيد;
17 - تجمعات عبادي را مغتنم شمرده و با استفاده از سخنان خداوند متعال براي پرسنل سخن بگوئيد و انگيزه آنها را سرشار از كار و كوشش كنيد;
18 - در كنار اوراق كنترل پروژه شامل گانت چارتها و CPM ها كه براي هر پروژه اي ضروري است به شناسايي اصلي ترين گلوگاهها بپردازيد;
19 - نيروي انساني كارآزموده ، بهترين ابزار پيشبرد صحيح و مقتدرانه پروژه هاست لذاجهت پيداكردن اين نيروها زحمت بكشيد سپس آنها را با عزت مادي و معنوي درجايگاههاي خود تثبيت كنيد;
20 - بايد آگاه بود كه ضعف مديريت پروژه ها خودش را عمدتا در سه چيز بروز مي دهد:طولاني شدن زمان اجراي پروژه ، كيفيت پايين اجرا و اشتباه در تخمين بودجه ;
21 - مراقب باشيد كه مستندات مالي پروژه از آغاز آن ، كاملا شفاف و قابل دفاع باشد;
22 - بايد مواظب باشيد كه در جلسات غيرضروري و يا اخذ گزارشهاي غيرلازم ، زمان ووقت مديران و نيروها را ازبين نبريد;
23 - نظارت و بازديد مستقيم از كارها ادراك شما را پيوسته تقويت مي كند. سعي كنيد ازنيروهاي پروژه بيشتر در محلهاي كاريشان بازديد كنيد;
24 - مديران زيرمجموعه شما بايد اقتدار اجرايي داشته باشند. ترتيبي دهيد كه آنها همه كارهاي خود را خودشان انجام دهند و از انجام كارهاي آنها توسط خود و يا ديگر واحدهاجلوگيري كنيد;
25 - مرزهاي غيرشفاف كاري را بين واحدهاي مختلف اجرايي شناسايي و آنها را هرچه بيشتر شفاف كنيد به طوري كه هر واحدي دقيقا كار خود را بداند;
26 - در گرماگرم كار و در ميدان رزم پروژه ، صادقانه امكانات رفاهي كاركنان را فراهم كنيد;
27 - مراقب تفاوت حقوق و مزاياي خود با ديگر نيروها باشيد هرچه اين تفاوت بيشترباشد فاصله دلهاي شما نيز بيشتر خواهدشد;
28 - در كنار يادداشتهايي كه به قسمتها مي فرستيد از نظام يادداشت ديگري استفاده كنيدو آن عبارتست از ارسال "ابلاغ كار" به واحدهاي مختلف ;
29 - از نگهداشتن نيروهايي كه روحيه پروژه اي ندارند خودداري كنيد;
30 - حين اجراي پروژه ضروري است كه محيط كاري اندكي هيجان داشته باشد ولي كاركنان را از استرس به دور نگهداريد;
31 - در طول اجراي پروژه فعاليت مقتدرانه شما، با پيمانكاراني كه انتخاب مي كنيدبستگي پيدا خواهدكرد لذا در انتخاب پيمانكاران نهايت دقت را مبذول داريد;
32 - مراقب باشيد كه مديران زيرنظر شما در پروژه ، در برخوردهاي خود چنان عمل كنندكه گويا خود مدير پروژه هستند;
33 - در كنار يك سازمان خوب و يك برنامه كارآمد، بايد مراقب باشيد كه بودجه هاي تصويب شده پروژه به موقع پرداخت خواهدشد يا خير، يعني از اينكه تامين بودجه هاي پروژه به موقع عملي خواهدشد يا با مشكلاتي همراه خواهدبود اطلاعات كافي داشته باشيد. درهرحال تامين بودجه يكي از وظايف دائمي شماست .
34 - در سازمان پروژه اين دو شعار را سرلوحه كار خود قرار دهيد:
"امور خود را معين سپس مزين به زمان كنيد"
"امور اجرايي را زيبا و محكم برپا سازيد"

جمعه 15/4/1386 - 18:11
پسندیدم 0
UserName