اشكال تبليغات اينترنتي (تكنولوژي تبليغات)
توسط : sam5961

اشكال تبليغات اينترنتي (تكنولوژي تبليغات)

اشكال مختلف تبليغات به شكل‌هاي گوناگوني كه تبليغ‌دهندگان براي نشان دادن تبليغ خود در اينترنت از آنها استفاده مي‌نمايند، اشاره دارد. مانند بنرها، بنرهاي داراي غناي رسانه‌اي12، نامه‌هاي تجاري و تبليغات مبتني بر بازي13. در جدول 2 ويژگي‌هاي مختلف اين 4 شكل از تبليغات با يكديگر مقايسه شده‌اند.

 
جدول 2 – مقايسه اشكال مختلف تبليغات اينترنتي (گائو و ديگران 2002)
 
بنرها 
بنرهاي داراي غناي رسانه‌اي 
نامه‌هاي تجاري 
تبليغات مبتني بر بازي
شكل ارائه تبليغ -بنرهاي ثابت
-بنرهاي انيميشني
-بنرهاي تعاملي
  بنر داراي غناي رسانه‌اي - ارسال نامه به همه
-پيام‌ها
-خبرنامه
-گروههاي خبري

  تبليغ بصورت بازي
روش پرداخت -پرداخت بر مبناي كليك
-پرداخت بر مبناي رويت -پرداخت بر مبناي كليك -پرداخت بر مبناي رويت
-پرداخت بر مبناي تعداد نامه -پرداخت بر مبناي نمايش تبليغ
پرداخت بر مبناي كليك
طراحي و هزينه‌هاي ارسال تبليغ كم زياد خيلي كم متغير
كاربردهاي تبليغ -بازاريابي كالا و فروش
-ايجادنام تجاري -بازاريابي كالا و فروش
-ايجاد نام تجاري ترفيع كالا -بازاريابي كالا و فروش
-ايجاد نام تجاري
سرعت بارگيري (download) زياد كم زياد متغير
تكنولوژي مورد استفاده HTML GIF, JavaScript, and JavaApplet, and Animated GIF تكنولوژي Richmedia  مانند Flash,SVG, IntrVU,
RealAudio, RealVideo نامه‌هاي اينترنتي تكنولوژي هاي مربوط به بازي
مخاطبان تبليغ محدود به‌كاربراني كه به آن صفحه تبليغ دسترسي دارند. محدود به كاربراني كه به آن صفحه دسترسي دارند. افراديكه آدرس پست الكترونيكي دارند. محدود به كساني كه بازي مي‌كنند.
عملكرد - نرخ رويت بالا
-نرخ كليك پائين -نرخ رويت بالا
نرخ كليك بالا -نرخ رويت پائين
-نرخ كليك پائين -نرخ رويت پائين
-نرخ كليك بالا
جذابيت براي بيننده كم خيلي زياد كم كم

 

 

جمعه 15/4/1386 - 18:2
پسندیدم 0
UserName