برخي چالشهاي پيشروي توليد علم
توسط : sam5961

 برخي چالشهاي پيشروي توليد علم 

توسعه فرهنگ تقليد و ترجمه به جاي تحقيق و پژوهش بومي در اكثر جوامع .

گسترش فرهنگ ترويج علوم مبتني بر روش تحقيق تجربي , اصالت انسان و جدائي دين از سياست همانند جامعه شناسي , مديريت , علوم سياسي , اقتصاد و....

غفلت از گسترش علوم مبتني بر تفكر الهي و جهان بيني توحيدي , الهام , اشراق , عرفان و بصيرت.

عدم ارائه تعريف مشخص از مراكز آموزشي و دانشگاه اسلامي و غفلت از مباني و فلسفه فكري و توجه به ظواهر.

عدم وجود انجمن ها , تشكلهاي علمي اسلامي جهت انسجام انديشمندان براي جهاد علمي .

ترويج تفكر جدائي دين از سياست , منزوي كردن نيروهاي علمي و ارزشي و استحاله فكري بخش عمده اي از مديران و سياستگذاران علمي كشور.

وجود خلاء ساختاري جهت جذب نخبگان و فرار مغزها.

عدم اعتقاد و عزم راسخ به تبيين الگوي جامعه اسلامي(مدينه فاضله)و پايه گذاري مجدد تمدن اسلامي .

وجود خلاء تعهد و يا تخصص در بين مديران و دست اندركاران حكومتي .

فقدان وجود نظام تحقيقات كارآمد و هماهنگ با نظام آموزش و جدائي دانشگاه از صنعت و مراكز سياست گذاري .

عدم وجود كيفيت مناسب و ناهمگوني در نظامهاي آموزشي كشور اعم از عمومي , فني و حرفه اي و كلاسيك و گسترش بي رويه و كمي مراكز آموزش عالي .

با مشخص شدن برخي از چالشهاي فرارروي نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري كه در بالا ذكر گرديد مي توان با ارائه طريق و پيشنهاد راهكارها كه برخي از آنها بصورت موجز در زير آورده شده مي توان در جهت مرتفع نمودن اين مشكلات قدم برداشت و تمدن اسلامي را با همت و تلاش دوباره احيا وبالنده تر كرد.

جمعه 15/4/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName