جنبش نرم افزاري
توسط : sam5961

جنبش نرم افزاري

جنبش نرم افزاري و نهضت توليد علم از جمله موضوعاتي است كه در سالهاي اخير بطور جدي مورد كنكاش و پژوهش مجامع علمي, دانشگاهي و نخبگان كشور قرارگرفته است. امروز بسياري از انديشمندان , استمرار حيات تمدن اسلامي را منوط به تحقق جنبش نرم افزاري و بهره گيري از روش هاي علمي جهت تبيين " مفهوم شناسي " ,"روش شناسي" و " فراگير سازي " آن مي دانند.

آنچه كه ضروري به نظر مي رسد ارائه يك تعريف روشن به دور از هرگونه جمود, تحجر , خود باختگي و تقليد از جنبش و يافتن نسبت آن با تعاريف و مفاهيمي همانند علم , ارتباط با علوم كاربردي و پايه , ارتباط حكمت با جنبش توليد علم , تبيين جايگاه, اهداف و نوع استفاده از علوم وارداتي در اين جنبش علمي است. با تعريف تبيين و پرداختن به چرائي مسئله و تعيين نوع بحرانهايي كه براي آينده تمدن اسلامي متصور است ,مي توان زمينه هاي يك جنبش همه جانبه در سطوح جامعه علمي را شناسايي و در جهت برطرف نمودن موانع آن قدم برداشت. تا نخبگان جامعه در فضايي مناسب آزادانه در نهايت مكارم اخلاق , به گفتگوي منطقي, مناظره , نظريه پردازي و نهايتا تمدن سازي بپردازند.

از سوي ديگر بررسي عميق و همه جانبه دوران شكوفايي تمدن اسلامي و علل پيشرفت مسلمين در عرصه هاي مختلف علمي و نيز رشد علما و دانشمندان علاوه بر ايجاد انگيزه و شناخت چالش هاي پيشرو مي تواند ما را در ايجاد زمينه هاي لازم در جهت بارورتر شدن نظام علمي و تمدن ساز و شكوفايي مجدد تمدن مترقي اسلام ياري نمايد و مي توان راهكارهايي براي ايجاد يك حركت عظيم در سطح مجامع علمي ارائه نمود.

با توجه به اينكه در مقوله تعاريف و نسبت ها از سوي انديشمندان مطالب فراواني نگاشته شده در اين مقاله سعي بر اين است كه چالش هاي فراروي جنبش و راهكارها و سياست هاي عملي گذر از اين چالش ها به صورت خلاصه مورد بحث قرار گيرد.

جمعه 15/4/1386 - 17:2
پسندیدم 0
UserName