پيشنهادات براي آموزش مناسب
توسط : sam5961

پيشنهادات براي آموزش مناسب

پيشنهادات زير مي تواند موجب افزايش كيفيت آموزش و در نهايت ارتقاء فضاى علمى و جنبش نرم افزارى و توسعه ى فراگير كشور شود.

1. با توجه به يافته هاى پژوهش در مقاله ى حاضر، توجه بيش از پيش به تناسب برنامه هاى آموزشى با نيازهاى فردي، سازمانى و اجتماعى ضرورت است.

2. با توجه به يافته هاى پژوهشى در مقاله ى حاضر، توجه به سوابق تحصيلى فراگيران و تجربيات آنان ضرورى است.

3. با توجه به نقش كارگاه هاى آموزشى در افزايش توان اساتيد و ارائه ى آموزش هاى مطلوب و كارورزي هاى لازم و تجارب سودمند به آنان براى تبديل آنان به معلم حرفه اى و نقش آن در كيفيت آموزش، مهم به نظر مي رسد.

4. ادامه ى تحصيل و افزايش توان علمى اساتيد در پيشبرد و ارتقاء كيفيت آموزش نقش اساسى دارد.

5. از آنجا كه انگيزه در توسعه ى هر امرى ضرورى است، كليه ى راهكارهاى مناسب جهت افزايش انگيزه و روحيه كارى اساتيد مانند ادامه تحصيل ـ تشويق مادى و معنوي، اشتراك رايگان نشريات علمى و فرهنگى و افزايش حق التدريس و....) مي تواند مؤثر واقع گردد.

6. به كار بردن تجهيزات كارآمد آموزشى در فرايند تدريس مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

7. فراهم كردن فضاى مناسب و كافى در تدريس و توجه بيش از پيش به تجهيزات فيزيكى ضرورى است.

8. توجه به تناسب زمان در نظام آموزشى مي تواند موجب ارتقاى كيفيت آموزش گردد.

9. استفاده از بانك اطلاعاتى و سايت هاى علمى اينترنت مي تواند در افزايش كيفيت آموزش و جنبش نرم افزارى بيافزايد.

10. بالا بردن آگاهى و تشويق مديران آموزشى نسبت به فرآيند ياددهى ـ يادگيرى در نظام آموزشى ضرورى است.

11. ارزيابى مؤثر از اساتيد در زمينه هاى مختلف تدريس، مورد توجه جدى قرار گيرد.

12. ارزيابى مؤثر و دقيق از فراگيران به طور مستمر انجام گيرد (ارزيابى تشخيصي، حين دوره و پايان دوره تحصيلي).

جمعه 15/4/1386 - 16:59
پسندیدم 0
UserName