استاندارد در آموزش
توسط : sam5961

استاندارد در آموزش

براى واژه ى استاندارد([6]) تعاريف گوناگونى ارائه شده است. در فرهنگ آكسفورد (1997) استاندارد عبارت است از چيزى كه براى آزمايش سنجش وزن، طول، كيفيت سالم و مانند آن به كار مي رود. سطح مورد نطر و مقبول يك چيز از حيث كيفيت نشان حقوقى مشخص، عيار قانونى را استاندارد گويند. سلجوقى (1373) در اين خصوص مي گويد:استاندارد عبارت از ضابطه اى براى كنترل و نياز اوليه براى كنترل است.

صرف نظر از تعريف لغوي، هر نظام آموزشى اهداف خاصى را دنبال مي كند و متخصصين تعليم و تربيت، دست يابى به آن اهداف، استانداردهايى را تدوين مي كنند تا به عنوان راهنماى عمل براى مديران آموزشى و اساتيد مورد استفاده قرار گيرند و در عين حان مي توانند بر مبناى آن استانداردها از وضعيت موجود آن نظام آموزشى ارزش يابى به عمل آورده و آن را به وضعيت مطلوب نزديك نمايند.

رمضانى و هاشم پور (1383) در خصوص راه هاى به دست آوردن استانداردهاى آموزشى و عناصر آن مي گويند: اساساً استانداردهاى آموزشى را مي توان حداقل به يكى از طرق زير به دست آورد:

1. بررسى وضعيت كشورهاى مختلف جهان، خصوصاً كشورهاى موفق از لحاظ نظام آموزشي

2. توجه به سطح حداقل رضايت، به ويژه در مورد استانداردهاى كالبدى و فيزيكي

3. يافته هاى علمي

4. مذاكره، مشورت و توافق

عناصر استانداردهاى آموزشى عبارت است از: استانداردهاى مالي، انساني، كالبدي، زمان تحصيل و تجهيزات

1. استانداردهاى مالى كه شامل هزينه ى سرانه ى جاري، شامل كليه ى پرداخت ها به كاركنان و هزينه هاى متفرقه مثل هزينه آب، برق، تلفن، و... است و هزينه ى سرمايه اى كه شامل خريد ساختمان و فضاى آموزشى و... است.

در تحقيقات انجام شده توسط سازمان هاى معتبر بين المللى هزينه ى سرانه (بر حسب هر دانش آموز) از مقطع ابتدايى تا پايان مقطع متوسطه در كشورهاى مختلف جهان متفاوت است اما استاندارد بين المللى آن 3248 دلار محاسبه شده است كه بايد در استانداردهاى مالى آموزش مورد توجه قرار گيرد.

2. استاندارهاى انسانى كه شامل محاسبه ى تعداد نيروى انسانى مورد نياز اعم از كادر آموزشى (معلم) و كادر ادارى و پشتيبانى تابع متغيرها و عوامل متعددى است كه از روش هاى نسبت دانش آموز به معلم يا تعيين تعداد معلمان با توجه به ضريب نيروى انسانى مورد نياز محاسبه مي گردد.

استانداردهاى بين المللى نسبت دانش آموز به معلم را در مقطع ابتدايى 122 و در مقطع راهنمايي116 اعلام نموده است.

در مواقعى كه مشكل كمبود فضا و تراكم فراگير در كلاس هاى درس وجود دارد از ضريب نيروى انسانى مورد نياز كلاس درس استفاده مي شود كه به وسيله ى دو فرمول زير استاندارد مورد نظر به دست مي آيد.

16كل ساعات درسى هفتگى = معلم مورد نياز (الف

هفتگى در يك پايه تحصيليساعات موظف تدريس معلم × 16تعداد فراگيران = معلم مورد نياز (ب

براى محاسبه ى كادر پشتيبانى از فرمول زير استفاده مي گردد.

100 × كل كاركنانكادر پشتيبانى = درصد كادر پشتيباني

در استانداردهاى جهاني، نسبت دانش آموز به كادر پشتيبانى با حداقل 114 و حداكثر120 محاسبه شده است و نسبت معلم به كادر پشتيبانى 14 مورد محاسبه قرار گرفته است.

محورهاى اساسى استانداردهاى معلمان شامل سه موضوع زير است.

الف) حقوق معلمان اگر با پذيرش شاخص توليد ناخالص ملى (G.N.P)([7]) به عنوان قضاوت توجه كنيم و به مقايسه حقوق معلمان: در سطح بين المللى بپردازيم و مقياس عدد 100 ميانگين حقوق كارگر در كشورها باشد استاندارد حقوق معلمان بر حسب درآمد سرانه عبارت است از:

جدول استاندارد حقوق معلمان

سطوح معلمان ابتدايي راهنمايي دبيرستان

معلمان تازه كار و جديدالاستخدام105108121

معلمان نيمه ماهر با تجربيات مفيد168172185

معلمان حرفه اى و مجرب190198215

ب) ميزان تحصيلات: استاندارد بين المللى تحصيلات لازم يك معلم ابتدايى گذراند حداقل 2 سال تحصيلات عالى بعد از دبيرستان، در مقطع راهنمايى حداقل 4 سال و در مقطع دبيرستان حداقل ليسانس با دوره ى تربيت دبير است و هر چه اين مدت افزايش يابد استاندارد نيروى انسانى كيفيت بالاترى را دارد.

ج) مدت زمان تدريس معلمان: استاندارد بين المللى ساعت تدريس در هفته در مقطع ابتدايى 26 ساعت در مقطع راهنمايى 26 تا 30 ساعت در مقطع دبيرستان 20 تا 21 ساعت است.

در هنگام جذب معلمان بايد در شايستگي هاى شناختي، عاطفي، عملكردى و تأثيرگذارى دقت نمود.

3. استانداردهاى كالبدي: با توجه به رشد روزافزون جمعيت فراگيران و پيش بينى افزايش آن در آينده، احداث فضاهاى مناسب و استاندارد آموزشى را بيش از پيش مورد دقت و توجه مسؤلان داده است.

فضاهاى آموزشى (كلاس، پرورشي، رفاهى و خدمات، اداري، ارتباطي، ورزشي، فضاى سبز، تفريحي، پاركينگ) همگى از مواردى است كه بايد در سطح محيط آموزشى پيش بينى گردد كه هر كدام با توجه به وضعيت محيط آموزشي، استانداردهاى خود را مي طلبد.

4. استانداردهاى زمان تحصيل: در اين خصوص، بين كشورهاى مختلف جهان تفاوت وجود دارد با اين حال مطالعات تطبيقى طول سال تحصيلى در استانداردهاى جهانى را 204 روز در سال نشان مي دهد.

5. استانداردهاى تجهيزات و تسهيلات آموزشي: يافته هاى علمى نشان مي دهد كه 75% يادگيرى از طريق حسن بينايي، 13% از طريق شنوايي، 6% از طريق حس لامسه، 3% از طريق حس بويايى و 3% از طريق حس چشايى صورت مي پذيرد; اين، در حالى است كه استفاده از تجهيزات و تكنولوژى آموزشى در كلاس درس تفهيم بهتر مطالب درسى و يادگيرى عميق تر و سريع تر را در فراگيران به دنبال دارد.

در نظام آموزشى استاندارد استفاده از مركز منابع آموزشى شامل تجهيزات و لوازم كارآمد آموزشى استاندارد براى پاسخ به نياز معلم و شاگرد و در نهايت رسيدن سريع تر و قوي تر به اهداف آموزشى لازم است. (ص 160 ـ 12)

جمعه 15/4/1386 - 16:58
پسندیدم 0
UserName