تعريف كيفيت آموزش بر اساس عوامل نظام آموزشي:
توسط : sam5961

تعريف كيفيت آموزش بر اساس عوامل نظام آموزشي:

چنانچه عناصر نظام آموزشى را در آموزش هاى عقيدتى سياسى در نظر بگيريم. (درون داد ـ فرايند ـ محصول ـ برونداد ـ و پيامد) بر اساس هر يك از آنها مي توان كيفيت آموزشى را تعريف نمود. بر اين اساس، كيفيت درون دادهاى نظام را مي توان نمايانگر كيفيت نظام و يا كيفيت فرايند نظام را گوياى كيفيت آن نظام دانست. در اينجا كيفيت بر حسب هر يك از اين عوامل مورد نظر قرار مي گيرد. بازرگان (1380) كيفيت را بر اساس عوامل نظام آموزش به شرح زير تعريف مي نمايد:

كيفيت درون دادها: عبارت است از ميزان تطابق درون دادهاى نظام دو (ويژگي هاى رفتارى ورودى يادگيرندگان، قابليت هاى اساتيد، برنامه درسى و... با استانداردهاى از قبل تعيين شده.

كيفيت فرايند: عبارت است از ميزان رضايت بخشى فرايندهاى ياد دهى يادگيرى و ساير فرايندهاى اجرائى (ساختى ـ سازمانى و پشتيباني)

كيفيت محصول: عبارت است از اين كه تا چه اندازه بروندادهاى واسطه اى نظام نتايج آزمون ميان دوره اى ارتقاء از يك پايه به پايه ى بالاتر رضايت بخش اند. به عبارت ديگر ميزان رضايت بخشى هر يك از بروندادهاى واسطه اى نمايان گر كيفيت نظام آموزشى است.

كيفيت بروندادها عبارت از رضايت مندى از نتايج نظام آموزشى دانش آموختگان نتايج پژوهش ها و آثار علمى ديگر، خدمات تخصصى عرضه شده در مقايسه با استاندارهاى از قبل تعيين شده است.

كيفيت پيامدها: عبارت است از اينكه وضعيت اشتغال به كار دانش آموختگان و تأثير گذارى آن بر فعاليت هاى اقتصادي، اجتماعى و زمينه هاى فرهنگى به چه ميزان مؤثر بوده است.

بايد به اين نكته توجه نمود كه نگرش سيستمى به همه ى عناصر آموزش، ما را به كيفيت جامع مي رساند. در اين رويكرد، كيفيت يك عناصر آموزشى منظور مي شود به عبارت ديگر در آموزش با كيفيت جامع، كيفيت طراحى نظام، كيفيت دروندادها، كيفيت فرايندها، كيفيت بروندادهاى واسطه ى محصول و پيامد، به صورت به هم تنيده مورد نظر قرار مي گيرد.

جمعه 15/4/1386 - 16:57
پسندیدم 0
UserName