آهای اونایی که زیبایی هارو دوست دارند...
توسط : AB2007

                                                 

                                     بدونید... 

پیامبر خدا(ص)می فرمایند:خیر وخوبی را نزد خوشرویان بجویید؛زیراکرده های آنان به زیبایی زیبنده تر است.

امام علی(ع):زیبایی رخسار مؤمن از حسن عنایت خداست به او.

امام عسکری(ع):نکویی صورت زیبایی ظاهر است ونیکویی خرد زیبایی درون.

                                       ...و

پیامبر خدا(ص):زیبایی در زبان است.هیچ جمالی زیبا تر از خرد نیست.جامه ای زیبا تر از سلامتی نیست.

(منبع:کتاب"میزان الحکمة")

جمعه 15/4/1386 - 15:15
پسندیدم 0
UserName