کی می آیی...؟(نشانه های ظهور)1
توسط : AB2007
                            ستاره ی دنباله دار
   طلوع ستاره ی دنباله دار از نشانه های ظهور است.
   در روایات آمده است :حضرت مهدی(ع)پس از غیبتی طولانی ،هم زمان با طلوع ستاره ای سرخ وویرانی ری وفرو رفتن بغداد در زمین ظهور می کند .ستاره ای از مشرق طلوع می کند که دنباله ی درخشانی دارد.
   طلوع ستاره ی دنباله دار،ملّت عرب را به وحشت می اندازد و آن ستاره ایست که در طرف مشرق ظاهر می شودو همانند ماه می درخشد.سپس دنباله اش بر می گردد ونزدیک می شود که دو سرش به یکدیگر برسد.
    واضح است که ترس ووحشت عرب از ستاره نیست،بلکه از حوادث جانکاهی است که هم زمان با طلوع ستاره رخ می دهد.رسول اکرم(ص)می فرمایند :هنگامی که پل در بغداد زده شدوستاره های دنباله دار از مشرق طلوع کرد ،در کنار آن پل گروه گروه کشته می شوند.در کتاب روزگاررهایی آمده است:احتمال می رود که پیامبر(ص)با تعبیر ستاره ی دنباله دار هواپیما های جنگی را اراده می کندکه به دنبال خود دود غلیظی به جای می گذارند وشاید منظور همان ستاره ی دنباله دار که در احادیث فراوانی از آن بحث شده است وخود،نشانه ی نزدیک شدن ظهور حضرت بقیة الله (ع)است.
ادامه دارد....
(منبع کتاب: موعود نامه)
جمعه 15/4/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName