اوصاف کوثر(س): قسمت دوم
توسط : drmgangineh
اوصاف کوثر(س): قسمت دوم
 
27- عدیله:نظیر و مانند ، فاطمه زهرا را ((عدیله مریم)) می نامند زیرا این دو بانو در پاکی و طهارت ضرب المثلند.
28- عذرا:زن پاکدامنی که پرده عفت را کنار نزند.
29- عزیزه:ارجمند و گرانقدر.
30- علیمه:دانشمند و آگاه.
31- فاضله:صاحب فضیلت.
32- فاطمه:بریده شده از آتش و جهل و هر بدی.
33- فریده:یگانه و در نفیس.
34- کریمه:زنی که اهل کرم و جود و سخاوت است.
35- کوثر:خیر فراوان.
36- کوکب:درخشنده و درخشان.
37- مبارکه:زنی که در او خیر بسیار باشد.
38- مبشره:بشارت دهنده.
39- محدثه:زنی که فرشتگان با او سخن می گویند.
40- محموده: پسندیده و زن مورد پسند خداوند.
41- مرضیه:زن کاملی که خداوند و رسولش (ص) از او راضی اند.
42- مطهره:پاک و عاری از گناه و زشتی.
43- معصومه:زنی که هیچ گاه گناه نکرده است.
44- مهلمه:زنی که خداوند بر دل او الهام می فرستد.
45- ممتحنه:زنی که امتحان شده و از آزمایش سرافراز بیرون آمده است.
46- منصوره:زن یاری شده.
47- موفقه:زنی که توفیقات الهی همراهش است.
48- مهدیه:زنی که خداوند او را هدایت می کند.
49- مومنه:زن با ایمان به خداوند و روز قیامت.
50- ناعمه:زن خوش زندگانی و شاداب.
51- نقیه:پاک و بی گناه.
52- وحیده:یگانه و تنها و بی همتا.
پنج شنبه 14/4/1386 - 20:29
پسندیدم 0
UserName