راه پيچاپيچ و، تنها رهگذر

من كه ام جز پايداري، جز گريز؟

جز لبي خندان و چشمي اشكريز؟

اي دريغ از پاي بي پاپوش من

!

درد بسيار و لب خاموش من

!

شب سياه و سرد و، ناپيدا سحر

راه پيچاپيچ و، تنها رهگذر

پنج شنبه 14/4/1386 - 20:23
پسندیدم 0
UserName