چند نکته مفيد
توسط : naserrezaee
چند نکته مفيد
نان زندگي کن که وقتي فرزندانت در مورد عدالت،توجه و راستي فکر ميکنند به
ياد تو بيفتند
ببخش همه لباسهايي را که در طول سه سال گذشته نپوشيده اي به مستمندان
شجاع باش و حتي اگر شجاع نيستي به آن تظاهر کن. هيچ کس نميتواند
تفاوتي بين آنها قايل شود
شوخي کن و لطيفه بگو اما براي سرگرمي و تفريح،نه براي آزار و اذيت
ديگران
هيچ گاه سالگرد ازدواجت را فراموش نکن
در حد توان مالي و زماني خود از يک موسسه خيريه حمايت کن
به فرزندانت نشان بده که به آنان اعتماد داري
شريک زندگيت را با دقت انتخاب کن زيرا 90 د صد خوشبختي تو به اين تصميم
بستگي دارد
از بکار بردن عبارتهاي طعنه آميز خودداري کن
به خلوت فرزندان خود احترام بگذار و قبل از ورود به اتاقشان در بزن
گوش دادن را بياموز گاهي اوقات فرصتها بسيار آهسته در ميزنند
هيچ گاه به مقدسات بي حرمتي نکن
اجازه نده تلفن در لحظات مهم زندگيت خللي ايجاد کند. اگر تلفني وجود دارد
فقط براي آسايش و راحتي توست
برنده و بازنده خوبي باش
- هنگامي که خستگي و افسردگي را در صورت کسي ميبيني هرگز آنرا به زبان
نياور
در خلوت انتقاد کن
هيچ گاه تحت تاثير نخستين برخورد خام نشو
براي پيروزي در جنگ اصلي، شکست در نبردهاي کوچک را مشتاقانه بپذير
به قولت پايبند باش
پنج شنبه 14/4/1386 - 17:32
پسندیدم 0
UserName