اگر دل دلبري دلبر كدامي...
توسط : Vistaaaaa
اگر دل دلبري دلبر كدامي*** وگر دلبر دلي دل را چه نامي*** دل و دلبر به هم آميته ديرم***ندانم دل كه و دلبر كدامي***بابا طاهر عريان
پنج شنبه 14/4/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName