واي از روزي كه قاضيمان خدا بو...
توسط : Vistaaaaa
واي از روزي كه قاضيمان خدا بو*** سر پل صراطم ماجرا بو*** به نوبت بگذرند پير و جوانان***واي از آن دم كه نوبت زان ما بو*** بابا طاهر عريان
پنج شنبه 14/4/1386 - 13:0
پسندیدم 0
UserName