يه جمله ي قشنگ
توسط : Vistaaaaa
الهي سر بر خاك گذاشتن آسان است.دل از خاك كندن مشكل است!
پنج شنبه 14/4/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName