اولین وظیفه انبیا علیها السلام
توسط : haji bina

اولین وظیفهءانبیاء علیهم السلام
قرآن حکیم میفرماید:
مادرمیان هرامتی پیامبری مبعوث کردیم که مهمترین کار و
وظیفه او .دوچیز بود:
یکی امربه یکتاپرستی که بزرگترین معروفهاست.
و دوم نهی از اطاعت طاغوتها که بزرگترین منکرهاست.
نشانه بهترین امت
قرآن خطاب به مسلمانان میفرماید:
شمابهترین امتی هستید که برمردم ظاهرشده اید.به شرط
آنکه امر به معروف و نهی از منکر کنید.
امر به معروف کاری است که خدا انجام میدهدچنانکه امربه
منکر کار شیطان است.
امربه معروف یک وظیفه عمومی است.قرآن میفرماید: تمام
مردان و زنان با ایمان نسبت به یکدیگر حق ولایت دارند . تا
یکدیگر را به "معروف"سفازش کنندوازمنکربازدارند.
البته همواره در قرآن . امر به معروف مقدم بر نهی از منکر است . تابفهماند کارها را از راه مثبت پیگیری کنید و تنها در
جامعه انتقادکننده نباشید.

پنج شنبه 14/4/1386 - 8:58
پسندیدم 0
UserName