جایگاه امربمعروف در قرآن و روایات
توسط : haji bina

**************
باسمه تعالی
جایگاه امربه معروف
در قرآن و روایات
*عسگرابراهیم زاده-منطقه شوط
مقدمه
امر به معروف و نهی از منکر.ازاصول دین است واحیای این
دواصل بیانگرحیات وسرزندگی جامعه می باشد و فراموش
کردن این دواصل موجب رخوت و سستی . بی تفاوتی و به
تدریج اضمحلال ومرگ جامعه خواهد شد.
برهرمسلمان ومکلفی واجب است.درچارچوب قوانین شرع
.عمل به معروفات را توصیه کرده . و دیگران را از مبادرت به
منکرات بازدارد . این امراز چنان ظرافتی بر خورداراست که
گاه .عبور از حدومرز آن .نه تنها ثوابی نخواهد داشت . بلکه
عقوبتی را نیز در پی خواهد داشت.

پنج شنبه 14/4/1386 - 8:52
پسندیدم 0
UserName