تو مال من
توسط : حسرت

آرزم می کنم

زندگی مال تو....مرگ مال من

راحتی مال تو....گرفتاری مال من

شادی مال تو....غم مال من

همه مال تو ولی تو مال من

پنج شنبه 14/4/1386 - 0:35
پسندیدم 0
UserName